Budowa gazociągu – co warto wiedzieć?

buildings-g39ca2de28_1280

Jakie są etapy budowy gazociągu?

Jak każda budowa, budowa gazociągu wymaga uzyskania szeregu pozwoleń i decyzji. W tym celu inwestor lub projektant musi złożyć odpowiednie wnioski do regionalnego dyrektora ochrony środowiska, organów administracji publicznej oraz wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.

Procedury uzyskiwania pozwoleń różnią się w zależności od tego, czy inwestycja ma być realizowana na podstawie specustawy gazowej, czy też w zwykłym trybie administracyjnym. Osoby odpowiedzialne za dopełnienie formalności powinny być gruntownie zaznajomione z przepisami prawa dotyczącymi inwestycji publicznych, Prawa Budowlanego, Prawa Wodnego, Prawa Ochrony Środowiska.

Po załatwieniu wszystkich formalności można przystąpić do budowy gazociągu. Tutaj konieczny jest szereg działań. W miejscu montażu należy przygotować drogę. Stalowe rury gazowe trzeba zamówić, dostarczyć, wygiąć i zmontować. Ziemię trzeba wykopać. Następnie możemy montować, spawać i izolować złącza, a na końcu układać rurociąg.

Na zakończenie prac budowlanych należy wykonać próby ciśnieniowe oraz zamontować wkłady i ochronę katodową. Gdy nowo wybudowany gazociąg przejdzie testy i będzie w pełni sprawny, pozostaje go przykryć i przywrócić teren do pierwotnego użytkowania.

Warto również zauważyć, że etapy budowy gazociągu mogą być różne dla każdego projektu. Budowa jest zwykle szczegółowo planowana w harmonogramie budowy rurociągu, który jest opracowywany przez wykonawcę. W razie potrzeby tworzone są również harmonogramy kwartalne, miesięczne, tygodniowe i dzienne, uwzględniające zadania zaplanowane na poszczególne etapy.

Wpływ gazociągów na gospodarkę

Budowę gazociągu bez wątpienia można potraktować jako inwestycję. Te z kolei, jak wspomniał były prezes, mają kluczową rolę dla gospodarki. Łączny udział inwestycji w dochodzie narodowym Polski wynosi niecałe 18 proc. Dlatego ważne jest, aby zwiększać liczbę inwestycji i wykorzystywać szanse rozwoju gospodarczego.

Planowane gazociągi w Polsce na lata 2021/2022

Mówiąc o najważniejszych projektach gazociągowych realizowanych w Polsce, nie sposób pominąć przyłącza gazowe łódź. Ich celem jest stworzenie pierwszego w historii korytarza dostaw, który umożliwi bezpośredni przesył gazu ze złóż w Norwegii do Polski, Danii i krajów sąsiednich.

Projekt realizowany jest przez polskiego operatora przesyłu gazu oraz duńskiego operatora systemu gazowego. Obecnie zakończono etap decyzji administracyjnej i pozwolenia na realizację projektu i trwają pierwsze prace budowlane. Rozpoczęcie przesyłania gazu planowane jest na październik 2022 r.

Projekt z pewnością zwiększy bezpieczeństwo energetyczne i gazowe w regionie. Jego realizacja wpisuje się w cele polityki energetycznej Unii Europejskiej, do których należą integracja rynków gazu, wzmocnienie konkurencji, realizacja zasad zrównoważonego rozwoju oraz zwiększenie bezpieczeństwa dostaw gazu. Ponadto gazociąg będzie elementem realizacji koncepcji Korytarza Północ-Południe oraz koncepcji Regionalnego Planu Inwestycyjnego w obszarze Bałtyku na lata 2012-2021.

Trwa również budowa polskiego odcinka gazociągu Polska-Słowacja. Celem projektu jest połączenie gazowego zlokalizowanego w miejscowości Strachocin w województwie podkarpackim z tłocznią gazu w miejscowości Veľké Kapušany. Polski odcinek gazociągu będzie miał 59 kilometrów długości. Oprócz tradycyjnych metod, do budowy rurociągu wykorzystywane są technologie bez wykopowe.

Pod koniec 2020 roku gazownik łódź podpisał również umowę na wykonanie dokumentacji projektowej gazociągu Gustorzyn-Wicko. Projekt ten składa się z dwóch odcinków o długości 86 i 128 kilometrów. Połączy powstającą tłocznię Gustorzyn z planowanym pływającym terminalem w Gdańsku.