Polityka Prywatności

SKLEPU INTERNETOWEGO ABIGAIL-LEGOWISKA.PL

 1. Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego abigail-legowiska.pl.
 2. Właścicielem sklepu internetowego abigail-legowiska.pl a jednocześnie Administratorem danym, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Aneta Wojtas prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SPLINTER Aneta & Bartosz Wojtas s.c , ul. Chemików 67/3, 43-150 Bieruń wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki; NIP: 646-297-07-18; REGON: 380-161-289.
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.
 4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z wielkiej litery (np. Klient, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: https://abigail-legowiska.pl/regulamin

Skąd posiadamy dane?

 1. Otrzymaliśmy je od Klientów podczas zakładania konta lub zakupu bez logowania w związku z transakcjami dokonywanymi na stronie abigail-legowiska.pl

Jak zbieramy dane?

 1. SPLINTER Aneta & Bartosz Wojtas s.c dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. SPLINTER Aneta & Bartosz Wojtas s.c zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
 3. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
  a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym;
  b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym;
  c) korzystania z formularza kontaktowego.
 4. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
  a) adres e-mail;
  b) dane adresowe:
  a. kod pocztowy i miejscowość;
  b. ulica wraz z numerem domu/mieszkania;
  c. kraj.
  c) imię i nazwisko;
  d) numer telefonu.
 5. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta.
 6. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
  a) adres e-mail;
  b) dane adresowe:
  a. kod pocztowy i miejscowość;
  b. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
  c. kraj
  c) imię i nazwisko;
  d) numer telefonu.
 7. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
  a) firmę Przedsiębiorcy;
  b) numer NIP.
 8. Podczas korzystania ze Stron Internetowych Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 9. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.


Jak wykorzystujemy i komu powierzamy zebrane dane?

 1. W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie Internetowym dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.
 2. Podane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy kupna-sprzedaży towarów oferowanych w sklepie internetowym abigail-legowiska.pl - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy.
 3. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.
 4. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Dotpay.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Dotpay.pl – spółka DOTPAY S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych.
 5. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.
 6. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane firmie finansowo ? księgowej - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
 7. Podane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane w celu obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa SPLINTER Aneta & Bartosz Wojtas s.c, przez maksymalnie 10 lat od zakończenia umowy.
 8. Dane osobowe naszych Klientów nie są obecnie przetwarzane poza Unią Europejską.
 9. W związku z celami, o których mowa powyżej, odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych, providerzy płatności on-line, firmy kurierskie

Jak długo przechowujemy dane?

Państwa dane przetwarzamy i przechowujemy zasadniczo na czas trwania naszego stosunku umownego, oraz do osiągnięcia celów związanych z danym procesem przetwarzania. O ile jest to przepisane ustawowo, określone dane osobowe przechowywane są również przez dłuższy czas.


Jakie uprawnienia posiadają Klienci wobec swoich danych osobowych?

 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna art. 21 RODO
 3. Prawo do usunięcia danych ( „prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna art. 17 RODO
  Klienci mają prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez SPLINTER Aneta & Bartosz Wojtas s.c z wyjątkiem sytuacji gdy:
  a) rozpoczęto zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane, 
  b) Klienci posiadają nieuregulowany dług wobec SPLINTER Aneta & Bartosz Wojtas s.c, niezależnie od metody płatności, 
  c) Klient dokonał jakiegokolwiek zakupu, zachowamy dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO
 5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna art. 15 RODO
  W każdej chwili Klient ma prawo zażądać informacji o tym, które jego dane osobowe przechowujemy.
 6.  Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna art. 16 RODO
  Klient ma prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.
 7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO
  W każdej chwili Klient może edytować, przeglądać lub usuwać własne dane osobowe w obszarze swojego konta, po wcześniejszym podaniu loginu i hasła. W przypadku gdy Klient zapomni hasła, na stronie logowania znajduje się link „przypomnij hasło”, który przekierowuje go do formularza, którego uzupełnienie adresem mailowym podanym przy rejestracji spowoduje przesłanie hasła zastępczego.
 8. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Jak zabezpieczamy nasze usługi?

 1. Nasze standardy techniczne - Transfer danych odbywa się z zastosowaniem bezpiecznego protokołu transmisji SSL( Secure Socket Layer).
 2. Bezpieczeństwo obrotu płatniczego – sklep internetowy abigail-legowiska.pl oferuje możliwość płatności przelewem na rachunek bankowy, gotówką przy odbiorze towaru ( za pobraniem) albo za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych DotPay. Wszystkie rodzaje płatności są szeroko chronione poprzez wymienione wyżej standardy bezpieczeństwa.
 3. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.
 4. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Jak możesz zgłosić skargę, w przypadku gdy dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa danych lub przepisów o ochronie danych?

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z prawa sprzeciwu prosimy o kontakt: 
adres e-mail: kontakt@abigail-legowiska.pl
adres pocztowy: SPLINTER Aneta & Bartosz Wojtas s.c , ul. Chemików 67/3, 43-150 Bieruń

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Administrator danych wyznaczył punkt kontaktowy w sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych - oto dane kontaktowe:
adres e-mail: kontakt@abigail-legowiska.pl
adres pocztowy: SPLINTER Aneta & Bartosz Wojtas s.c , ul. Chemików 67/3, 43-150 Bieruń

Jak dokonujemy aktualizacji naszych zasad?

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modernizacji zasad dotyczących ochrony danych osobowych w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadamiania poprzez umieszczenie nowej, zmienionej wersji na stronie naszego sklepu internetowego abigail-legowiska.pl. Nowe brzmienie zasad obowiązuje od momentu ich opublikowania na naszej stronie internetowej.