Regulamin Programu Hodowca Premium

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu lojalnościowego „HODOWCA PREMIUM” i określa prawa i obowiązki Uczestnika programu, a także obowiązki Organizatora.

2. Organizatorem programu jest SPLINTER Aneta & Bartosz Wojtas s.c. z siedzibą ul. Chemików 67/3, 43-150 Bieruń.

3. Program lojalnościowy skierowany jest do hodowców psów wszystkich ras zarejestrowanych w dowolnym związku hodowców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. W ramach Programu Uczestnik gromadzi punkty na swoim koncie. Zgromadzone punkty można wykorzystać przy zakupie produktów w Sklepie Internetowym dostępnym pod adresem: abigail-legowiska.pl zgodnie z regułami określonymi w niniejszym Regulaminie.

5. Celem prowadzenia programu lojalnościowe jest zwiększenie sprzedaży firmy Organizatora.

6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.

7. Prawo do korzystania z Konta a w szczególności do wymiany punktów, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.

8. Informacja o terminie zakończenia Programu „HODOWCA PREMIUM” zostanie zamieszczona na stronie abigail-legowiska.pl z miesięcznym wyprzedzeniem, oraz każdemu z uczestników informacja ta zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9. W przypadku zakończenia Programu „HODOWCA PREMIUM” punkty mogą zostać wymienione na nagrody w terminie 30 dni od dnia zakończenia programu. Po tym terminie punkty zostają anulowane.

§2. DEFINICJE

Poniższe terminy użyte w Regulaminie pisane wielką literą, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie

1. Program lojalnościowy - program pozwalający Uczestnikom na gromadzenie punktów na swoim koncie oraz dający możliwość wymiany punktów na produkty zgodnie z regułami określonymi w niniejszym regulaminie.

2. Klient – osoba trzecia dokonująca zakupów w sklepie internetowym abigail-legowiska.pl z polecenia Użytkownika, posługująca się jego Kodem rabatowym

3. Uczestnik programu – hodowca psów, który przystąpił do programu, dokonując rejestracji prawidłowo uzupełniając formularz zgłoszeniowy na stronie abigail-legowiska.pl

4. Organizator – SPLINTER Aneta & Bartosz Wojtas s.c. z siedzibą ul. Chemików 67/3, 43-150 Bieruń.

5. Punkty - punkty przyznawane Uczestnikom na zasadach określonych w §5 niniejszego Regulaminu.

6. Formularz zgłoszeniowy- formularz znajdujący się na stronie abigail-legowiska.pl, prawidłowe uzupełnienie formularza oznacza aktywację konta oraz wyrażenie zgody na uczestnictwo w Programie.

7. Kod rabatowy - indywidualny kod rabatowy, przydzielany do Uczestnika podczas procesu rejestracji. Kod rabatowy służy do identyfikacji klientów Użytkownika oraz upoważnia do otrzymania rabatu określonego w §5.

8. Konto Uczestnika – indywidualne konto danego Uczestnika w aplikacji programu informatycznego obsługującego Program, na którym są rejestrowane wszystkie transakcje Uczestnika, powodujące naliczenie lub odliczenie punktów gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu. Jeden Uczestnik może posiadać jedno Konto Uczestnika w ramach Programu.

9. Stan Konta – liczba zgromadzonych przez Uczestnika Punktów w ramach Programu. 

10. Sklep Internetowy – abigail-legowiska.pl, sklep z akcesoriami dla zwierząt marki ABIGAIL

11. Regulamin sklepu – regulamin sklepu internetowego abigail-legowiska.pl

12. Produkt/Produkty – produkty aktualnie dostępne w Sklepie Internetowym pod adresem abigail-legowiska.pl

13. Polityka Prywatności – dokument umieszczony w sklepie internetowym abigail-legowiska.pl, zawierający informacje dotyczące ochrony danych i prywatności użytkowników Sklepu internetowego, regulujący w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (UE) 2016/679 Uczestników Programu, którzy korzystają ze Sklepu Internetowego, zasady przekazywania Uczestnikom informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zasady używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu ustawy Prawo Telekomunikacyjne, oraz zasady przeprowadzania badań marketingowych i stosowania plików cookies.

§3. UCZESTNICTWO

1. Uczestnikiem programu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym oraz spełniająca przesłanki uczestnictwa w Programie wskazane w Regulaminie.

2. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno Konto w Programie.

3. Z chwilą wypełnienia Formularza online na stronie: https://abigail-legowiska.pl/user/register_hodowca oraz akceptacji regulaminu hodowca deklaruje chęć przystąpienia do Programu.

4. Hodowca staje się Uczestnikiem Programu w chwili aktywacji konta, klikając w link otrzymany w wiadomości przesłanej na adres e-mail podany w Formularzu.

5. Prawidłowe wypełnienie formularza jest warunkiem koniecznym przystąpienia do Programu. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularza w uzasadnionych przypadkach, np.: w przypadku podania przez Klienta niekompletnych lub nieczytelnych danych osobowych, podejrzenia nadużycia.

6. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia Organizator nadaje i przesyła drogą elektroniczną indywidualny Kod rabatowy Uczestnika Programu.

7. Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych. W przypadku nie powiadomienia o zmianie danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.

§4. SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

1. Punkty przyznawane są Uczestnikowi na podstawie każdego zamówienia, w czasie którego został wykorzystany Kod rabatowy Uczestnika.

2. Rejestracja punktów na Koncie Uczestnika następuje w terminie 14 dni od odebrania zamówienia przez Klienta.

3. Uczestnik ma prawo do rozpowszechniania swojego Kodu rabatowego osobom trzecim, w celu zwiększenia skuteczności programu.

4. Kod rabatowy upoważnia osoby trzecie do otrzymania rabatu 10% na wszystkie produkty dostępne w Sklepie internetowym. Rabat nie łączy się z innymi promocjami.

5. Punkty przyznawane są od momentu zarejestrowania się w programie. 6. Za każde wydane 40,00 zł przyznawany jest 1 punkt.

§5. WYMIANA PUNKTÓW NA PRODUKTY

1. Zebrane Punkty są automatycznie wykorzystywane w trakcie realizacji zakupu w Sklepie internetowym przez Uczestnika Programu zalogowanego na swoim Koncie.

2. W wypadku braku wystarczającej ilości punktów na pokrycie całej wartości zamówienia, Uczestnik zobowiązany jest do zapłacenia różnicy (którą system wyliczy automatycznie), za pomocą form płatności dostępnych w Sklepie internetowym.

3. W trakcie zakupu z wykorzystaniem Punktów, nie można korzystać z Kodu rabatowego oraz innych promocji.

4. Klient może punkty zgromadzone na swoim Koncie wymienić na dowolne produkty dostępne w Sklepie internetowym.

5. 1 pkt (jeden punkt) jest warty 1,00 zł ( jeden złoty).

6. Zgromadzone punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wartości punktów. Zmiany te obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie Organizatora. Informacja o zmianach w zakresie powyżej opisanym będzie opublikowana na stronie Organizatora w terminie 30 dni przed dniem wprowadzeniem zmiany. Po upływie tego terminu Uczestnik nie będzie mógł skorzystać z punktów o wartości w poprzednim brzmieniu.

8. Produkty zakupione z wykorzystaniem punktów przyznanych w ramach Programu, są produktami w 100% pełnowartościowymi. Uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu i reklamacji zgodnie z Regulaminem sklepu.

9. W przypadku zwrotu Produktu, w całości lub częściowo sfinansowanego punktami, wykorzystane punkty nie zostaną zwrócone, zwracana jest tylko kwota dopłaty, jeśli tak wystąpiła.

§6.REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie. W tym celu przesyła na adres kontakt@abigail-legowisak.pl stosowną informację.

§7. REKLAMACJE

1. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia reklamacji na adres Organizatora programu lub mailowo na adres: kontakt@abigail-legowiska.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane uczestnika oraz powód zgłoszenia reklamacji.

3. Reklamacje zostaną uwzględnione w terminie 14 dni od zgłoszenia.

§9. DANE OSOBOWE

1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika wyrażona w momencie przystąpienia do programu lojalnościowego.

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator programu: SPLINTER Aneta & Bartosz Wojtas s.c. z siedzibą ul. Chemików 67/3, 43-150 Bieruń

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi udziału w programie lojalnościowym oraz w celach marketingowych, jeżeli Uczestnik wyraził na to zgodę.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub zmiany jej zakresu. Uczestnik ma także prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego.

5. W sprawach danych osobowych prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@abigail-legowiska.pl lub telefonicznie pod nr +48 793 471 496 .

6. Dane będą przetwarzane przez co najmniej przez okres trwania programu lojalnościowego. Dane mogą być przechowywane dłużej, pod warunkiem wyrażenia zgody przez uczestnika na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

§10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas wypełniania formularza, edycji danych lub zamówienia nagrody. Nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia przez Uczestnika stronom trzecim swoich danych służących do rejestracji lub logowania na Stronie Internetowej.

2. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości Nagród uzyskanych w Programie przez Uczestnika.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczenia przesyłek przez pocztę polską lub firmę kurierską.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej abigail-legowiska.pl

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

3. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Programem jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.